ปัจจุบันโลกของเราก้าวเข้าสู่ยุค Baby Boomer หรือสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้ว เมื่อผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นความต้องการในด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุก็เพิ่มขึ้น หรืออาจเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกัน อย่างเช่นในเรื่องของอาหาร คนแต่ละวัยย่อมต้องการสารอาหารที่แตกต่างก..